Slajder naszych prac

Get Adobe Flash player

Strażnik ŁowieckiSTRAŻNIK ŁOWIECKI:


Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 17 czerwca 2005 r. W sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników państwowej straży łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego oraz statutu PZŁ:
 
Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mają obowiązek zatrudnić lub powołać co najmniej jednego strażnika, którego zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki łowieckiej.

Straż łowiecką stanowią:
1) państwowa straż łowiecka,
2) strażnicy łowieccy powoływani lub zatrudniani przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Jakie są jego uprawnienia oraz jakie obowiązują go zasady:
- legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości,
- ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki policji,
- odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia, oraz ich zabezpieczenia,
- dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia,
- noszenia miotacza gazu obezwładniającego,

Strażnik łowiecki może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci:
- siły fizycznej,
- chemicznych środków obezwładniających w postaci miotacza gazu obezwładniającego,

Zastosowanie przez strażnika łowieckiego środków przymusu bezpośredniego, o których mowa wyżej, powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i zmierzać do podporządkowania się osoby wydanym poleceniom.
 
Czynności, o których mowa wyżej, powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa, przysługuje zażalenie do prokuratora.
Strażnicy łowieccy przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach kodeksu karnego dla funkcjonariusza publicznego.

Strażnicy łowieccy:
- wykonując zadania współdziałają z państwową strażą łowiecką.
- mają prawo do noszenia i używania broni myśliwskiej w celach ochrony zwierzyny przed drapieżnikami znajdującymi się na liście zwierząt łownych, zgodnie z rocznym planem łowieckim, o ile są członkami polskiego związku łowieckiego.
Przy wykonywaniu tych czynności, strażnik łowiecki ma obowiązek nosić odznakę strażnika oraz na żądanie okazywać legitymację służbową.
Broń myśliwska, o której mowa wyżej, może być nabywana przez dzierżawców bądź zarządców obwodów łowieckich oraz używana, ewidencjonowana i przechowywana na zasadach określonych w przepisach o broni i amunicji.

Strażnikiem łowieckim może być osoba, która:
1)    posiada obywatelstwo polskie,
2)    ukończyła 21 lat,
3)    korzysta z pełni praw publicznych,
4)    posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
5)    cieszy się pozytywną opinią wydaną przez komendanta wojewódzkiego policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej,
6)    posiada dobry stan zdrowia,
7)    nie była karana sądownie,
8)    ukończyła z wynikiem pozytywnym przeszkolenie według programu opracowanego przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

Strażnikiem łowieckim może być osoba, która posiada wykształcenie co najmniej podstawowe oraz ukończyła kurs z zakresu gospodarki łowieckiej organizowany przez polski związek łowiecki.
Wzór oznaki strażnika łowieckiego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Wzór legitymacji strażnika łowieckiego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Strażnik łowiecki jest ponadto zwolniony z odbywania stażu - § 18 pkt 3 statutu PZŁ (który jest w myśl art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy prawo łowieckie - warunkiem niezbędnym do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania) jeżeli pełnili oni swoją funkcję przez okres nie krótszy niż 2 lata.


Społeczni Strażnicy Łowieccy w  WKŁ "SOKÓŁ" Giżycko

kol. Jankowski Witold obwód Nr 6 i 33 numer legitymacji 4 (bezterminowa)
kol. Wójtowicz Stanisław
obwód Nr 6 i 33 numer legitymacji 5 (bezterminowa)
kol. Komarzyniec Jerzy obwód Nr 64 numer legitymacji 2 (bezterminowa)
kol. Makowski Stefan
obwód Nr 64 numer legitymacji 1 (bezterminowa)